ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੁਆਰਾ ਜ ਇੱਕ ਫੋਨ - ਮਸ਼ਵਰੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ